Voorwaarden

Huurvoorwaarden

De huurder dient zich te legitimeren d.m.v. een geldig rijbewijs, paspoort of identiteitskaart.
Bij ophalen wordt huurder geacht de printer werkend en in goede staat in ontvangst te hebben genomen, en op deugdelijkheid te hebben onderzocht. Bij een storing aan een printer dient de huurder hiervan zo snel mogelijk melding te maken, en de printer te retourneren.
De huurperiode eindigt, nadat een medewerker van Huureen3Dprinter de printer heeft ingenomen, d.m.v. inspectie en akkoordbevinding door het ondertekenen van een retourbon. Alle huurprijzen zijn in euro's, exclusief BTW of verbruiksmaterialen. De huurder is verantwoordelijk voor het normale en correcte gebruik van de printer, zoals is na te lezen in de gebruiksaanwijzing. Mocht er door nalatigheid schade ontstaan aan de printer, dan wordt deze op nacalculatie doorberekend aan de huurder. Bij vermissing of diefstal bedraagt de schade 2000€. Onderverhuur en/of ter beschikking stelling van de printer door de huurder aan derden is niet toegestaan. De huurder zal aanspraken van derden op de printer afwijzen en Huureen3Dprinter terzake vrijwaren. Onkosten of schade bij stagnatie van werk door het uitvallen van de printer kunnen niet op de verhuurder verhaald worden.

Huureen3Dprinter is gehouden er zorg voor te dragen dat de printer bij het aangaan van de overeenkomst in goede en werkende staat verkeert. Voor zover de huurder de printer niet kan gebruiken ten gevolge van slijtage door normaal gebruik is Huureen3Dprinter gehouden de klant opnieuw, na reparatie van de printer, in staat te stellen de printer te gebruiken zonder meerkosten voor de klant.